donderdag 14 juni 2007

Ook Wereldkinderen schreef:Zie Netwerk.tv en zoek daar in Adoptie-dossier.
___________________________
Wereldkinderen, adoptiebemiddelaar, schreef aan de minister:
Den Haag, 24 mei 2007
Excellentie,
U heeft een grondig onderzoek aangekondigd naar adopties vanuit India. Wereldkinderen hecht grote waarde aan een gedegen onderzoek. Adoptie door professionele organisaties wordt ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld.
In het belang van het door u aangekondigde onderzoek naar adopties uit India, melden wij u dat Wereldkinderen in 1990 heeft bemiddeld bij de adoptie van een kind met een zwaar medisch dossier via de organisatie Malaysian Social Service Centre (MSSC). Wereldkinderen heeft geen twijfels over de juistheid van de gevolgde procedure met betrekking tot dit kind.
Echter, Wereldkinderen heeft na deze adoptie bewust besloten niet meer met deze organisatie te werken, omdat deze naar onze mening niet betrouwbaar werkte. De normale gang van zaken destijds was dat het Ministerie van Justitie een lijst bijhield met de contacten van de diverse vergunninghouders. Als een vergunninghouder stopte met een contact werd een reden opgegeven. Het stopzetten van dit contact en de motivatie daartoe is destijds (in 1990) aan het Ministerie van Justitie gemeld door de toenmalige directeur van Wereldkinderen
(Zef Hendriks).
Hoogachtend,
Drs. Ina H.R. Hut
Directeur Wereldkinderen

Geen opmerkingen: